تبلیغات
فیزیک اول دبیرستان - چند تست برای مغناطیس
 
شنبه 20 اسفند 1390 :: نویسنده : محمد مهدی نوریزاده

               

1-از سیم راستی جریان پیوسته 5آمپر میگذرد اندازه شدت میدان مغناطیسی در فاصله یك سانتی متری از سیم چند تسلا

     1)  10-6                   2)  10-4                        3) 10-5                        4)   10-3

2-ذره بارداری در حركت است و در اطراف خود میدان الكتریكی و میدان مغناطیسی ایجاد می كند اگر ذره كاملا متوقف شود

1)فقط میدان مغناطیسی باقی می ماند                                      2)فقط میدان الكتریكی باقی می ماند

3)هم میدان الكتریكی و هم میدان مغنا طیسی از بین میرود        4)هم میدان الكتریكی و هم میدان مغناطیسی باقی می ماند

3-طول سیم پیچ Aدو برابر سیم پیچ Bوتعداد حلقه های آن نصف تعداد حلقه های Bمیباشد اگر شدت جریانی كه از این دو سیم پیچ می گذرد برابر باشند و شدت میدان مغناطیسی حاصل از این دو جریان درون سیم پیچ ها را به ترتیب  BB,BA  نمایش دهیم نسب  BA/BB  چقدر است؟             

      1)  4                           2)  2                                 3)  5/0                              4)   25/0  

4-الكنرونی با سرعت 107  متر بر ثانیه وارد میدان مغناطیسی  یكنواختی به شدت 10-3  تسلا می شود در صورتی كه راستای حركت الكنرون با راستای میدان زاویه 30 درجه  بسازد وبار الكنریكی الكترون 1/6*10-19    كولن باشدنیروی وارد بر آن چند نیوتن خواهد بود؟    

1)  1/6*10-15                     2)  1/6*10-16                     3)  8*10-15                                       4)  8*10-16

5-الكترونی با سرعت vبطور عمود بر خطوط نیرو  وارد میدان مغناطیسی یكنواخت شود در اثر نیروی الكترو مغناطیسی وارد بر الكترون سرعت آن…………

 1)زیاد میشود              2)كمتر میشود                  3)تغییر نمی كند                  4)ممكن است كم یا زیاد شود 
بقیه تست ها در ادمه مطلب

 مالی بهتر از عقل و عبادتی مانند تفكر نیست.


دوستان نظر دهید
 

                  چند تست برای مغناطیس

1-از سیم راستی جریان پیوسته 5آمپر میگذرد اندازه شدت میدان مغناطیسی در فاصله یك سانتی متری از سیم چند تسلا

     1)  10-6                   2)  10-4                        3) 10-5                        4)   10-3

2-ذره بارداری در حركت است و در اطراف خود میدان الكتریكی و میدان مغناطیسی ایجاد می كند اگر ذره كاملا متوقف شود

1)فقط میدان مغناطیسی باقی می ماند                                      2)فقط میدان الكتریكی باقی می ماند

3)هم میدان الكتریكی و هم میدان مغنا طیسی از بین میرود        4)هم میدان الكتریكی و هم میدان مغناطیسی باقی می ماند

3-طول سیم پیچ Aدو برابر سیم پیچ Bوتعداد حلقه های آن نصف تعداد حلقه های Bمیباشد اگر شدت جریانی كه از این دو سیم پیچ می گذرد برابر باشند و شدت میدان مغناطیسی حاصل از این دو جریان درون سیم پیچ ها را به ترتیب  BB,BA  نمایش دهیم نسب  BA/BB  چقدر است؟             

      1)  4                           2)  2                                 3)  5/0                              4)   25/0  

4-الكنرونی با سرعت 107  متر بر ثانیه وارد میدان مغناطیسی  یكنواختی به شدت 10-3  تسلا می شود در صورتی كه راستای حركت الكنرون با راستای میدان زاویه 30 درجه  بسازد وبار الكنریكی الكترون 1/6*10-19    كولن باشدنیروی وارد بر آن چند نیوتن خواهد بود؟    

1)  1/6*10-15                     2)  1/6*10-16                     3)  8*10-15                                       4)  8*10-16

5-الكترونی با سرعت vبطور عمود بر خطوط نیرو  وارد میدان مغناطیسی یكنواخت شود در اثر نیروی الكترو مغناطیسی وارد بر الكترون سرعت آن…………

 1)زیاد میشود              2)كمتر میشود                  3)تغییر نمی كند                  4)ممكن است كم یا زیاد شود                   

6-خاصیت مغناطیس القایی در آهن و فولاد به ترتیب از راست به چپ كدام است؟

1)دائمی  موقت            2)موقتی   دائمی          3)موقتی   موقتی       4)دائمی   دائمی       

7-شدت میدان مغناطیسی در مركز یك مدار دایره شكل بقطر4 سانتی متر كه از آن جریانی به شدت 4آمپر میگذرد چند تسلا است؟

1)  4p*10-5                                2) 2p*10-5                           3) 4*10-5                         4) 2*10-5 

8-كدام یك از وسایل زیر وقتی از آن جریان پیوسته عبور می كند می تواند میدان مغناطیسی یكنواخت ایجاد كند ؟

1)سیم پیچ (سیم لوله)طویل در اطراف خود                                                 2)سیم لوله طویل درون خود    

3)سیم لوله كوتاه در درون خود                                                                    4)سیم راست طویل در اطراف خود    

9-بر كدام یك از نامبرده های زیر میدان مغناطیسی بی اثر است؟

1)بار الكتریكی متحرك               2)بار الكتریكی ساكن         3)آهن ربای دائمی متحرك              4)آهن ربای دائمی ساكن 

10-سیمی در راستای شمال وجنوب كشیده شده است و جریانی از سوی شمال به جنوب از آن می گذرد میدان مغناطیسی حاصل از جریان در یك نقطه بالای این سیم در كدام جهت است؟

1)جنوب                         2)شمال                                  3)مشرق                  4)مغرب                                 

11-سیم مستقیمی به طول 10 سانتیمتر  در میدان مغناطیسی یكنواختی به شدت 01/0 تسلا در امتدادی كه با خطوط میدان زاویه 30 میسازد قرار دارد اگر از این سیم جریان 4/0آمپر عبور كند نیروی وارد بر آن از طرف میدان مغناطیسی چند نیوتن خواهد بود؟

1)  2*10-4                           2)   02/0                         3)                              4)     

12-از سیم راستی جریان پیوسته 5 آمپری می گذرد اندازه شدت میدان مغناطیسی در فاصله یك سانتیمتری از سیم چند تسلا است؟             1)  10-6                      2)  10-5                            3)  10-4                                 4) 10-3

 

13-یك میله آهن ربا را از وسط نصف می كنیم هر نیمه آن چگونه است؟                                      

1)آهنربایی كه دو قطب هم نام دارد                    2)آهن ربایی كه فقط یك قطب دارد  

 3)خاصیت آهن ربایی ندارد                                                4)یك آهن ربای كامل

14-سیمی در امتداد قائم آویخته شده است و از آن جریانی از پایین بطرف بالا عبور می دهیم نیروی وارد از طرف میدان مغناطیسی زمین بر این سیم به كدام جهت است؟                 

      1)جنوب                  2)شمال              3)مشرق              4)مغرب        

15-یك آهن و یك آهن ربا كه از نظر ظاهر كاملا مشابهند در اختیار داریم تنها با ملاحظه نیروی این دو بر یكدیگر كدام گزینه درباره تشخیص آهن از آهن ربا و تشخیص قطب های آهن ربا درست است؟

1)آهن ربا مشخص شده ولی قطب ها مشخص نمیشود         2)آهن رباو قطبهایش مشخص شود  

3)نه آهن ربا و نه قطب مشخص نمی شود                            4)اظهار نظر قطعی میسر نیست                  

16-در نقطه ای به فاصله dاز یك سیم راست بلند كه جریان الكتریكی از آن میگذرد میدان مغناطیسی Bاست اگر فاصله سیم از آن نقطه دو برابر شود میدان در آن نقطه چند برابر میشود؟

1)   5/0                         2)  25/0                          3)2                                     4)4                              

17-فرض كنید در فضایی میدانی مغناطیسی از غرب به سمت شرق ممتد باشد اگر یك بار الكتریكی مثبت در خلاف جهت میدان مغناطیسی در این فضا حركت كند نیروی وارد بر بار چگونه  است؟

1)رو به جنوب اثر می كند           2)رو به شمال اثر میكند           3)صفر است          4)نیرو در جهت میدان بر ذره اثر می كند

18-فرض كنید یك میدان مغناطیسی عمود بر صفحه كاغذ و رو به داخل داشته باشیم هرگاه بر ذره ای كه با سرعت در جهت مثبت محور xحركت میكند نیرویی در جهت منفی محور yها اثر كند این ذره چه میتواند باشد؟                

1)آلفا         2)الكترون        3)پروتون      4)نوترون                                                

19-جریان تقریبا چند آمپری از سیم لوله ای كه در هر سانتی متر طولش 12 حلقه دارد عبور كند تا میدان مغناطیسی داخل آن

  3*10-3    تسلا شود؟                    

   1)4/0                       2)2/0                      3)2                   4)4              

20-اگر یك دسته الكترون در راستای افقی به طرف شما بیاید و ضمن عبور از یك میدان مغناطیسی به طرف چپ منحرف شود جهت میدان مغناطیسی چگونه است؟                 1)بالا به پایین       2)پایین به بالا        3)چپ به راست       4)راست به چپ                   

21-یك عقربه مغناطیسی كه بتواند آزادانه حركت كند در یك میدان مغناطیسی چگونه قرار میگیرد؟                     

1)زاویه عقربه با میدان به اندازه زاویه میل است                   2)زاویه عقربه با میدان به اندازه زاویه انحراف است

3)مماس بر خطوط میدان و جهت میدان از Nبه S             4)مماس بر خطوط میدان و جهت میدان و جهت میدان از SبهN

22-نیروی وارده از طرف میدان مغناطیسی بر یك الكترون متحرك چگونه است؟                                                  

1)در جهت میدان و عمود بر مسیر                        2)در راستای میدان      

3)عمود بر میدان عمود بر مسیر                            4)عمود بر میدان ودر جهت حركت

23-میدان مغناطیسی در مركز حلقه ای به شعاع 30 سانتی متر كه از آن جریان 5 آمپر می گذرد تقریبا چند تسلا است؟

1)  10-5                        2)  10-7                          3)  2*10-5                          4)    3*10-7 

24-از دو سیم راست و موازی A,Bبه ترتیب جریان های 2و3 آمپر در یك جهت می گذرد در كدام نقطه برآیند میدان های مغناطیسی حاصل از دو سیم صفر است؟

1)بین دو سیم نزدیك به سیم A                                  2)بین دو سیم نزدیك سیم B         

3)خارج از فاصله دو سیم نزدیك سیم A                    4)خارج از فاصله دو سیم نزدیك سیم B                

 

25-نوك سوزن فولادی را از رو به رو به قطب Nیك آهن ربای تیغه ای نزدیك می كنیم سوزن چگونه آهنربا میشود؟     

1)نوك سوزن Nو ته آنSمیشود                   2)نوك سوزنSوته آنNمیشود  

  3)فقط نوك سوزن Sمیشود                        4)فقط نوك سوزن Nمیشود

26-كدام گزینه در مورد خواص مغناطیسی آهن و فولاد  نادرست است؟

1)شدت خاصیت مغناطیسی القایی در آهن بیشتر از فولاد است 2)شدت خاصیت مغناطیسی القایی در فولاد بیشتر از آهن است

3)خاصیت مغناطیسی در آهن موقتی اما در فولاد دائمی است   4)آهن و فولاد هر دو فرو مغناطیس هستند        مالی بهتر از عقل و عبادتی مانند تفكر نیست.


دوستان نظر دهید
 
نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی، 
برچسب ها : چند تست برای مغناطیس، تست هایه عالی برایه دانش اموزش های ایرانی، تست هایه درس فیزیک اول دبیرستان، تست فیزیک اول، تست فیزیک 1،
لینک های مرتبط :


شنبه 18 شهریور 1396 03:30 ب.ظ
Hi, I think your website might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog site in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:26 ب.ظ
Nice blog! Is your theme custom made or did you download it
from somewhere? A design like yours with a few simple
adjustements would really make my blog shine. Please
let me know where you got your theme. Thank you
شنبه 14 مرداد 1396 08:38 ب.ظ
Hello colleagues, how is all, and what you would like to say concerning this piece of writing,
in my view its truly awesome in support of me.
یکشنبه 8 مرداد 1396 11:30 ق.ظ
What's up, the whole thing is going perfectly here and ofcourse
every one is sharing data, that's genuinely fine, keep up writing.
چهارشنبه 30 فروردین 1396 04:50 ق.ظ
No matter if some one searches for his vital thing, thus he/she needs to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.
سه شنبه 22 فروردین 1396 07:30 ق.ظ
whoah this blog is fantastic i really like studying your posts.
Keep up the great work! You realize, many individuals are searching round for this info,
you could aid them greatly.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فیزیک اول دبیرستان
اموزش کامل فیزیک برای دانش اموزان ایرانی هدف اصلی من است
درباره وبلاگ

بهترین سایت اموزشی کامل فیزیک برای دانش اموزان یرانی

مدیر وبلاگ : محمد مهدی نوریزاده
نظرسنجی
از کدام کتاب برای پیشرفت تحصیل خود استفاده میکنید


از کدام کتاب برای پیشرفت تحصیل خود استفاده میکنید


آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

محمد نوریزاده

محمد رسول الله